Stanovy odborové organizace


Článek 1 

Název odborové organizace: Odborová základní organizace při Fakultě strojní ZČU (dále jen „OZO FST ZČU“)

Sídlo: Branická 213/53 147 00 Praha 4 

Článek 2 

2.1  OZO FST ZČU je dobrovolným sdružením fyzických osob, pracovníků a bývalých pracovníků FST ZČU a to bez rozdílu profese, politické příslušnosti, národnosti, státní příslušnosti, náboženství, rasy a pohlaví.

 

Článek 3 

3.1  OZO FST ZČU je politicky, ekonomicky a organizačně nezávislá na politických stranách, orgánech státní moci a správy i na všech ostatních institucích a hospodářských organizacích. 

3.2    Účelem OZO FST ZČU je:       

  a)   obhajovat práva svých členů, jejich sociální, ekonomické a profesní požadavky a jiné potřeby. Cílem je prosazení pracovně právních a sociálních jistot profesních a sociálních skupin svých členů vůči zaměstnavateli a jiným orgánům a organizacím v souladu s platnými právními předpisy,

  b)  navrhovat změny stávajících pracovních a životních podmínek zaměstnanců FST ZČU. Cílem je umožnit FST ZČU a jejím zaměstnancům plnit lépe jejich poslání a upevňovat dobré vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem,

  c)   aktivně zajišťovat činnosti spojené se zlepšováním sociálních poměrů, organizovat různé formy péče o děti svých členů i jejich rodinných příslušníků,

  d)   poskytovat sociální podpory členům,

  e)   obhajovat akademickou svobodu na FST ZČU. 

Článek 4 

4.1  Členství v OZO FST ZČU je individuální a dobrovolné. Členství vzniká přijetím přihlášky OZO FST ZČU. Členství se prokazuje platným členským průkazem. 

4.2  Členovi, který přerušil nebo ukončil pracovní poměr, se zachová právo zůstat členem OZO FST ZČU. 

4.3  Členství zaniká:

  a)     písemným oznámením člena o zrušení členství,

  b)   neplacením členských příspěvků ve stanovené výši schválených OZO FST ZČU po dobu delší než 3 měsíce,

  c)     vyloučením členskou schůzí pro prokazatelně hrubé nebo opakované porušení Stanov OZO FST ZČU,

  d)     úmrtím.

Článek 5

5.1  Člen OZO FST ZČU je oprávněn:

        a)  volit a být volen do všech orgánů OZO FST ZČU,

  b)  vyjadřovat se na členských schůzích OZO FST ZČU ke všem otázkám a podávat návrhy na usnesení,

  c)  klást orgánům OZO FST ZČU otázky a předkládat jim návrhy, obracet se na ně s připomínkami i stížnostmi a být vyrozuměn neodkladně (nejpozději do 30 dnů) o jejich využití a vyřízení, 

  d)  požadovat na orgánech OZO FST ZČU podporu svých zaměstnaneckých práv a zájmů v případech, kdy dojde k porušení platných zákonů a předpisů v otázkách pracovněprávních, ochrany osobnosti, mzdových, ochrany a bezpečnosti práce a kolektivní smlouvy. Požadovat právní konzultace ve sporech pocházejících z pracovního poměru,

  e)  být informován o činnosti OZO FST ZČU.

Článek 6

6.1  Člen OZO FST ZČU je povinen:

  a)  pravidelně platit členské příspěvky schválené členskou schůzí OZO FST ZČU,

  b)  seznámit se a dodržovat Stanovy i usnesení OZO FST ZČU,

  c)  podílet se na realizaci programu OZO FST ZČU.

Článek 7

7.1  Členskou schůzi tvoří všichni členové OZO FST ZČU. Členská schůze se schází nejméně jedenkrát do roka a svolává ji statutární orgán. Členská schůze je nejvyšším orgánem OZO FST ZČU.

7.2  Statutární orgánem je výbor, který má tři členy. Každý člen výboru zastupuje OZO FST ZČU samostatně. Výbor je kolektivní orgán. Výbor má předsedu výboru, kterého volí členové výboru.

7.3  Kontrolním orgánem je kontrolní komise, která má tři členy. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti OZO FST ZČU řádně vedeny a vykonává-li OZO FST ZČU činnost v souladu s těmito Stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně výbor. Člen kontrolní komise může nahlížet do dokladů OZO FST ZČU a požadovat od členů dalších orgánů OZO FST ZČU nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

7.4  Členy výboru a kontrolní komise volí členská schůze, funkční období je 4 roky.

Článek 8

8.1  Členské příspěvky platí členové OZO FST ZČU ve výši 2000 Kč ročně.