Důvody pro založení odborové organizace

Rozhodnutí založit v pořadí již šestou odborovou organizaci na Západočeské univerzitě v Plzni nebylo rozhodnutím spontánním, které jsme učinili ze dne na den, či dokonce rozmařilostí hrstky nespokojených zaměstnanců Fakulty strojní. Byl to dlouhodobý proces, kdy jsme pečlivě zvažovali pro a proti, analyzovali různé alternativní cesty, kterými lze na řadu nekoncepčních a rozporuplných kroků ze strany vedení fakulty upozorňovat, a které by i pro nás samotné, zakládající členy odborové organizace, byly cestami schůdnějšími. Když se však postupně a nebezpečně začal naplňovat pohárek naší trpělivosti, řada dlouhodobých, vysoce kvalifikovaných a klíčových zaměstnanců byla nucena opustit své pracovní pozice, bylo zřejmé, že situace vyžaduje účinné řešení, a tak dne 9. prosince 2022 byla ve veřejném rejstříku zapsána Odborová základní organizace při Fakultě strojní ZČU.

Název naší organizace nese jméno Fakulty strojní, neboť důvody vzniku odborové organizace pramení právě z dění na této fakultě. Působnost naší organizace se však neomezuje jen na Fakultu strojní, ale na všechny součásti Západočeské univerzity v Plzni a jsme tak připraveni důsledně hájit zájmy, práva a svobody všech zaměstnanců naší univerzity, neboť nežijeme v iluzích, že by následující problematické dění bylo omezeno jen na naši fakultu:

  • Záměr potlačit výzkumnou a vědeckou činnost na katedrách
Snahou současného vedení FST je odebrat výzkumné aktivity jednotlivým katedrám a přesunout je primárně do Regionálního technologického institutu (RTI). Tento krok považujeme za zcela destruktivní vedoucí ke ztrátě finančního zajištění kateder, jejichž výuka, kterou zajišťují, je neustále "dotována" (EDIT: doplněna reakce na množící se dotazy) z výzkumných projektů. Není žádným tajemstvím, že běžnou praxí fakulty je financování vysokoškolských pedagogů z dotačních výzkumných projektů a zakázek smluvního výzkumu. Tím dochází k významnému přetěžování ostatních členů řešitelského týmu daných projektů a zakázek, kteří musejí suplovat činnosti pracovníků, kteří jsou z těchto výzkumných aktivit placeni, ale přitom se na jejich řešení reálně nepodílejí. Tento stav je i v současné podobě dlouhodobě neúnosný, neboť mzdové ohodnocení aktivních výzkumných pracovníků je tristní a současná kolektivní smlouva je v tomto ohledu zcela bezzubá. Uvědomme si, že na těchto zaměstnancích stojí finanční zajištění nejen jich samotných, ale i zajištění primární role fakulty, potažmo univerzity, a to je kvalitní terciální vzdělávání. Chápeme, že tento stav je do značné míry dán podfinancováním vysokého školství, nicméně plány a kroky současného vedení zcela nevyhnutelně zapříčiní další prohloubení finančních potíží kateder a zcela reálně se obáváme jejich totální destrukce vedoucí k zániku schopnosti FST poskytovat kvalitní vysokoškolské vzdělávání.

Zákaz výzkumných aktivit ze strany vedení FST v případě, že nebudou realizovány v rámci výzkumného centra považujeme za diskriminační a chápeme jej jako potlačování našich akademických svobod. Není to vedení FST, kdo shání zakázky smluvního výzkumu, kdo přináší výzkumné projekty a kdo se stará o finanční zajištění jednotlivých součástí. Vedení FST pouze dělí dotační prostředky MŠMT na provoz a výuku, jichž je jako šafránu a vystačily by jen na pár týdnů provozu součástí. Jsou to sami zaměstnanci, kteří drží fakultu při životě. Jakékoliv snahy omezovat činnosti těchto zaměstnanců, či jim direktivně nařizovat, kde smí a nesmí svůj výzkum realizovat, odmítáme akceptovat.
  • Potlačení kontrolních mechanismů fakulty

Kontrolní orgány fakulty v současné formě prakticky nefungují, o čemž svědčí i činnost Akademického senátu FST, kde ještě nedávno nebylo po měsíce svoláváno předsednictvo senátu před řádným zasedáním (jak ukládá jednací řád AS FST), člen předsednictva za část studentů nebyl zván na kolegia děkana (jak ukládá Statut FST) a body byly projednávány bez řádných podkladů a možnosti senátorů a senátorek se s nimi předem seznámit. Náprava tohoto stavu si vyžádala měsíce dlouhé poukazování ze strany současného předsedy OZO FST ZČU. 

Další názorný příklad autoritativního počínání bez respektu k platným předpisům lze spatřit ve jmenování členů dalšího samosprávného orgánu fakulty dle zákona 111/1998 Sb., Disciplinární komise, s účinností k 1. únoru 2023 dle vyhlášky děkana FST (EDIT: původní vyhláška je po stažení z webu FST dostupná zde), k němuž nejenže AS FST neudělil předchozí souhlas, jak mu ukládá zákon 111/1998 Sb., hlava 2, §27, bod f), ale předseda Disciplinární komise FST byl napřímo jmenován děkanem bez řádného zvolení členy komise, jak tomu ukládá téže zákon v §31.

  • Dvojí přístup k zaměstnancům

Ačkoliv je zásada rovného zacházení zaměstnavatele se všemi zaměstnanci zakotvena přímo v Zákoníku práce v §16 odstavce 1, vnitřní předpisy fakulty s tím poněkud nepočítají. Typickým příkladem budiž nově vydaná vyhláška 1D/2023 týkající se oborově specifických požadavků na pedagogickou, vědeckou a profesní kvalifikaci uchazeče. Kritéria na dané pracovníky jsou formulována nejen vágně (fráze typu „doporučeno“), ale umožňují prakticky libovolný výklad, čímž pracovníkovi A může být vyhověno, nýbrž stejně kvalifikovanému pracovníkovi B vyhověno býti nemusí. Dalším problematickým bodem je samotná kontrola oněch závazných parametrů, např. pedagogické praxe, která je ve skutečnosti vykazována prostřednictvím zapsání daných pracovníků mezi vyučující předmětu, nikoliv skutečným počtem odučených hodin. S touto dlouhodobou praxí nesouhlasíme a považujeme ji přinejmenším za neetickou.

  • Odklon od publikační aktivity

Odklon od publikační aktivity a její aktivní podpory ze strany vedení FST považujeme za nekoncepční a krátkozraký, neboť v konečném důsledku povede ke ztrátě prestiže fakulty, jak už koneckonců upozornil Mezinárodní evaluační panel. Publikační aktivita je nezbytná nejen pro akademický a vědecký růst zaměstnanců, ale i zvyšování jejich prestiže v daném oboru a tím i způsobilosti pro získávání nových výzkumných projektů, neboť kvalitní publikační činnost je jedním z hodnotících kritérií. klíčové osoby projektu uvádějí svoji. Nesouhlasíme s úpadkem aktivní podpory kvalitní vědecké publikační činnosti, jak vyplývá z Plánu realizace Strategického záměru FST.

  • Nejasné rozdělování finančních prostředků MŠMT mezi součásti fakulty

Ačkoliv rozpočet Fakulty strojní již delší dobu připomíná dům bez základů a hrozí, že se každou chvíli zhroutí, zastáváme názor, že veřejné finanční prostředky (aka provozní dotace MŠMT) by měly být mezi součásti rozdělovány spravedlivě a transparentně. Vedení fakulty se při rozdělování těchto dotačních prostředků mezi jednotlivé součásti sice odkazuje na platnou metodiku, jenže její formulování a aplikace v praxi se podobá alchymistickým pokusům hledání zlata, ze kterých vznikne jen pár centů mědi.


Závěrem je třeba říci, že přicházíme do prostředí, kde již pět odborových organizací působí a je tedy zcela namístě se ptát, zdali je nutné založit novou odborovou organizaci, s níž je zaměstnavatel povinen nejen komunikovat, ale i řadu věcí projednat či dokonce spolurozhodnout.

Na Západočeské univerzitě v Plzni dosud působily následující odborové organizace:

  1. Vysokoškolský odborový svaz (VOŠ), Základní odborová organizace Západočeské univerzity v Plzni
  2. Přívětivá škola
  3. Cesta práva
  4. Odborová organizace pracovníků v ICT
  5. Odbory pedagogických pracovníků

I přes velký počet dosavadních odborových organizací se domníváme, že většina z nich, vyjma VOŠ, deklaruje spíše lokální pole svého zájmu, jak je zřejmé např. z programového prohlášení Odborové organizace pracovníků v ICT. Celouniverzitní působnost zcela jednoznačně deklaruje VOŠ, který zřejmě stojí z velké míry i za současnou podobou kolektivní smlouvy na ZČU, nicméně rozhodnutí neobrátit se na tuto organizaci bylo v zásadě snadné. Prvním důvodem pro nás byla současná podoba kolektivní smlouvy, kterou nepovažujeme za výhru odborových organizací, ale za prohru skrytou pod rouškou kompromisu. Druhým důvodem je pro nás netransparentnost této organizace, o čemž svědčí i neaktuálnost webových stránek a absence jakýchkoliv aktuálních informací o jejích aktivitách. Necítíme tak mezi těmito odbory silného hráče, který by chránil zájmy, práva a svobody zaměstnanců ZČU a byl důslednou a konstruktivní pojistkou pracovně-právních vztahů u zaměstnavatele a zároveň by byl ve svém jednání vůči všem zaměstnancům ZČU transparentní.

„Jde o to, aby budoucnost měla budoucnost.“


Aktualizace 28.2.2023

1) Doplněn odkaz na původní vyhlášku ve věci jmenování Disciplinární komise, která byla po našem upozornění stažena z webu FST.

2) Vzhledem k množícím se dotazům na finanční zajištění výuky považujeme za důležité problém více specifikovat. Finanční prostředky určené na výuku (1111) by v ideálním případě teoreticky stačily na pokrytí pouze čistých rozvrhovaných výukových hodin, ale nikoliv dalších s výukou spojených aktivit – konzultace, vedení závěrečných a disertačních prací aj. Zároveň je s ohledem na vysoce specializované předměty nemožné, aby výuku zajistil jeden nebo dva pracovníci s 1 FTE. Dochází tedy k situaci, kdy pracovníkům zajišťujícím výuku musí být mzda na 1 FTE dorovnávána z dotačních projektů. V situaci, kdy vedení FST neumožňuje katedrám podávat výzkumné projekty, nemohou katedry zaměstnávat pracovníky, kteří jim výuku zajišťují, čímž dochází k jejich destabilizaci.