Aktivity a usnesení - leden/únor 2023

V dosavadních dvou příspěvcích jsme Vás seznámili se základními důvody, které nás, zaměstnance Fakulty strojní, vedly k založení již šesté odborové organizace na Západočeské univerzitě v Plzni. Musíme však jedním dechem dodat, že problémy této fakulty jsou mnohem hlubší a s ohledem na její primární roli i mnohem závažnější, přičemž podrobně se tomuto tématu budeme věnovat v dalších příspěvcích. Dnes Vám přinášíme shrnutí našich činností v úvodních dvou měsících letošního roku, a prakticky i v úvodních dvou měsících naší existence.

Žádosti o projednání

Začátek roku se na Západočeské univerzitě v Plzni nesl ve znamení propouštění a rušení pracovních míst. Již 9. ledna 2023 jsme obdrželi dva požadavky ze strany vedoucí personálního oddělení ZČU na projednání organizačních změn PS, 82520 – Budovy FEK Cheb. Požadavek se týkal skončení celkem čtyř pracovních míst Provozu a služeb (PS), a to z důvodu nadbytečnosti. Nadbytečnost v tomto případě byla odůvodněna převedením pracovních činností zaměstnanců na externího dodavatele z důvodu finanční úspory. Výbor se se zaslanými podklady seznámil a shodl se, že existují důvody pro zrušení pracovních míst a tuto politováníhodnou organizační změnu nerozporoval.

Jen o pár hodin později, taktéž 9. ledna 2023 jsme obdrželi další požadavek ze strany vedoucí personálního oddělení ZČU na projednání organizační změny FST, která se týkala zrušení čtyř pracovních míst, taktéž z důvodu nadbytečnosti. Tyto změny byly odůvodněny zefektivněním provozu a snižováním nákladů, což považujeme za odůvodnění laciné a vágní, zejména dochází-li k jednostrannému ukončení pracovního poměru zaměstnance s velmi vysokým odborným a akreditačním potenciálem, v tomto případě prof. Vzhledem k pracovnímu zařazení pracovníků, jejichž pracovní poměry byly ukončeny, neměl výbor jinou možnost než na tuto skutečnost upozornit, ale rozhodnutí zaměstnavatele dále nerozporovat.

Žádosti o spolurozhodnutí

Dne 10. ledna 2023 jsme obdrželi žádost o spolurozhodnutí ze strany vedoucí odboru lidských zdrojů ZČU ve věci čerpání hromadné dovolené pro rok 2023.  Požadavek byl nejprve zaslán bez řádného odůvodnění zaměstnavatelem, který jej až po vyzvání dodatečně odůvodnil. Tuto komunikaci ze strany Zaměstnavatele považujeme za velice nešťastnou a věříme, že se nebude opakovat. Výbor požadavek na čerpání hromadné dovolené projednal a většinově se usnesl na jeho schválení.

Hromadná dovolená pro rok 2023 je na ZČU stanovena v termínu 27.12 – 29.12.2023, tj. 3 pracovních dnů.

Zranění na pracovišti

Dne 7. února 2023 jsme přijali smutnou zprávu o pracovním úrazu v Menze – Bory a přejeme tímto zaměstnanci brzké uzdravení! Bohužel ale Zaměstnavatel spojil toto oznámení odborovým organizacím s jejich selekcí a prioritizací, když oznámil že příslušné dokumenty pro pojišťovnu apod. podepíše za všechny odbory zástupce VOŠ, což je v rozporu se Zákoníkem práce, neboť Zaměstnavatel je povinen jednat se všemi odborovými organizacemi působícími u Zaměstnavatele. Proti tomuto kroku Zaměstnavatele jsme se důrazně ohradili, načež jsme se znovu ohradili proti vysvětlujícímu tvrzení, že VOŠ je největší odborovou organizací, a tedy příslušné dokumenty může podepsat za všechny odbory. Počet členů OZO FST ZČU roste doslova každým dnem a nevěříme tedy, že by VOŠ byl největší odborovou organizací na ZČU.

Ostatní

Měsíc leden byl významný i z pohledu prokázání splnění zákonných podmínek pro naší existenci, kterou Zaměstnavatel rozporoval a domáhal se zveřejnění třech zaměstnanců naší organizace. Renomovaní právní zástupci OZO FST ZČU se s touto výzvou vypořádali na jedničku s hvězdičkou, když výzvy k tomu, abychom zveřejnili údaje o členství v odborové organizaci, které jsou osobním údajem zvláštní kategorie podle čl. 9 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), rázně odmítli. Místo toho jsme Zaměstnavateli prokázali splnění zákonných podmínek formou notářského zápisu o osvědčení skutkových dějů, což je plně v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu ČR.

Čeká nás mnoho další práce, neboť konec měsíce poznamenaly snahy vedení FST (a bohužel úspěšné) o realizaci Murphyho zákona:

„V každé organizaci se najde někdo, kdo ví, o co běží. Je třeba ho neprodleně propustit.“